Az Összefogás Sótonyért Egyesület 2006. októberében alakult.
Az Egyesület célja és tevékenysége
 • Sótony község szépítése, csinosítása
 • a község kulturális életének élénkítése
 • a falu és vidéke értékeinek, történelmének, hagyományainak felkutatása, ápolása
 • a község fejlődését, haladását szolgáló tervek támogatása
 • a műemlékek hatékonyabb védelme
 • az ifjúság nevelése a hagyománytiszteletre
 • a lakosság összefogása, mozgósítása, a közösségi szellem erősítése a falu építése és szépítése érdekében
Az Egyesület által folytatni kívánt tevékenységek
 • Minden rendelkezésre álló eszközével fejleszti Sótony községben az építészeti kultúrát, közizlést, továbbá elősegíti az esztétikai érzék kialakítását.
 • Aktívan részt vesz a helyi történeti és természeti értékek feltárásában és megőrzésében.
 • Mozgósítja Sótony község lakosságát a község szeretetére, felkelti érdeklődésüket a faluszépítés- és gondozás iránt.
 • Kezdeményezi és segíti a természetes és jogi személyeknél, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknél, civil szerveződéseknél a község szépítését, épülését szolgáló parkok, pihenők, zöldterületek, emlékművek, emléktáblák, terek létesítését, rendben tartását.
 • Parkok, pihenők, emlékművek, emléktáblák, terek létesítésében tevékenyen is részt vesz.
 • A fenti célok előmozdítása érdekében társadalmi munkát, vetélkedőket, előadásokat, bemutatókat szervez a lakosság részére.
 • Hagyományőrző rendezvényeket, esteket szervez, rendez és támogat.
 • Közreműködik a községi könyvtár fejlesztésében.
 • Pályázatokon vesz részt, illetve közreműködik és elősegíti a község pályázatokon való indulását és eredményes részvételét.
 • Az írott és elektronikus sajtó útján Sótony község értékeit, látványosságait széles körben ismerteti.

Az Egyesület támogatni kívánja azon egyéni és közösségi kezdeményezéseket, amelyek Sótony község kulturális, sport, szociális fejlődését, hagyományőrző és településszépítő törekvéseit szolgálják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az egysületi tagság formái: rendes tagság, pártoló tagság.

A rendes tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására. A jogi személy pártoló tag jogait arra jogosult képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. A pártoló tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.


Az Egyesület adatai
 • székhelye: 9681 Sótony, József Attila u. 26.
 • adószáma: 18897267-1-18